Design a site like this with WordPress.com
Get started

Organizational Structure

Dozorná rada

 • prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. (SAV)

 Výkonný výbor

 • doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. – predseda (FÚ SAV)
 • Ing. Juraj Kubica, PhD. (MIRRI SR)
 • Mgr. Robert Ševčík, PhD. (MŠVVaŠ SR)

 Členovia združenia a Valné zhromaždenie

 • Zakladajúci členovia (od 24. 11. 2021):
  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Pristupujúci členovia:
  • Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (od 24. 2. 2022)
  • Národný bezpečnostný úrad (od 24. 2. 2022)
 • Valné zhromaždenie
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a skladá sa zo všetkých členov Združenia zastúpených ich štatutárnymorgánom alebo splnomocneným zástupcom.

 Partneri združenia

 • Fyzikálny ústav SAV
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Elektrotechnický ústav SAV
 • Medzinárodné laserové centrum CVTI
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 • Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 • Matematický ústav SAV